Slovenský Modelársky Zväz

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12363
IČO: 35554703
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Karpatské nám. 10A, 83106 Bratislava-Rača, Slovenská republika
Webové sídlo: http://www.smoz.sk
Adresa elektronickej pošty: secretary@smoz.sk
Účet na príspevok uznanému športu: 
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK79 1100 0000 0029 4801 1539
Účet na príspevok na národný športový projekt: 
Účet na príspevok na športový poukaz: 
Účet na sponzorský príspevok: SK79 1100 0000 0029 4801 1539

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.

Slovenský modelársky zväz